Dergi Detay

Dergi Resmi

Dil ve Edebiyat Araştırmaları (10. Sayı)

Dergi Ücretsizdir

Takdim

Değerli Okuyucular,
Dil ve Edebiyat Araştırmaları’nın onuncu sayısı ile karşınızdayız.
Dergimizin ilk sayfalarını sözlüklerle ilgili çeviri yazılara ayırdık. Ezgi
Corga’nın Sözlük Nedir?, Duygu Kamacı’nın Sözlükbilimde Yasal Sorunlar ve
Halim Bilgin’in Sözlükbilimsel Veritabanı Nedir? başlıklı çevirileri geçen sayımızda
yer alan çeviri yazıların devamı olarak okunabilir. Türkiye Türkolojisinin
sözlükçülük sahasındaki durumu ortadadır. Türkolojinin dilbilimle arasına koyduğu
mesafe, dilbilimin diğer alt disiplinleri gibi sözlükçülüğe de hak ettiği ilgiyi
azaltıyor. Türkiye’de leksikografi çalışmalarının bir türlü kurumsal bir kimliğe
kavuşamamasının sebebi, dilbilim ile Türkoloji arasındaki bu mesafeden kaynaklanıyor.
Birkaç akademisyenin şahsî gayretleriyle ortaya konan çalışmalar ise bir
disiplin inşâ etmeye yetmiyor. Bu bakımdan sözlük çalışmalarına gerek telif gerekse
tercüme olsun mümkün olduğu kadar yer vermeye çalışıyoruz.
Bu sayımızda ayrıca Ahmet Akdağ’ın İmam Gazzâlî’nin Nasîhatü’l-
Mülûk Adlı Eserinin Türkçe Bir Tercümesi: Âdâbü’l-Mülûk, Halil Sercan
Koşik’in Bâkî’nin Arapçadan Tercüme Mensur Bir Eseri: Fezâ’il-i Mekke Yahut
el-İ’lâm bi-A’lâmi Beledillâhi’l-Harâm Tercümesi, Mücahit Kaçar’ın Bir
Söz Sanatı Olarak İham-ı Tevriye, Cüneyt Akın’ın Yunus Emrenin Risaletü’n
Nushiyyesi ve Kırgız Edebiyatında Nasihat Türü Örnekleri, Hüseyin Özcan ve
Bilal Ergin’in kaleme aldığı Sosyal Haydut Kuramı Bağlamında İslamoğlu, Sadık
Yazar’ın 16. Yüzyılda Yazılmış Türkçe Bir Aruz Risalesi: Aşkî’nin Arûsu’l-
Arûz’u, Bekir Güzel’in Oluşumsal Yapısalcı Bir Yaklaşım: Cemile & Cengiz
Aytmatov ve İsa Kayaalp’in Retorik ve İletişim isimli yazılarını okuyabileceksiniz.
Daha güzel sayılarda buluşmak dileğiyle.

Dr. Yusuf Akçay