Dergi Detay

Dergi Resmi

Dil ve Edebiyat Araştırmaları (13. Sayı)

Dergi Ücretsizdir

Kıymetli okuyucular,
Dil ve Edebiyat Araştırmalarının on üçüncü sayısı ile tekrar karşınızdayız.
Dergimizin on üçüncü sayısı ağırlıklı olarak yeni Türk Edebiyatı alanına
hitap eden yazılardan oluşmaktadır.
Dil ve Edebiyat Araştırmalarının ilk yazısı Engin Çağman’a ait. İsmet
Özel’in 20. asrın geniş soluklu felsefî akımı olan varoluşçuluk ile macerasına
şiirleri üzerinden ışık tutmuş yazar. Varoluşçuluk akımının tanınmış isimlerinden
Martin Haidegger’in eserlerinde serdettiği düşünceleri ile İsmet Özel’in
şiirlerinde nasıl karşılık bulduğu örneklerle ortaya koymaktadır. Özellikle şehir
ve şehirde yaşayan insanların hayatlarına dair şiirlerinde rastlanan ifadelerin
kökenleri ile Varoluşçuluk düşüncesi arasında koşutluklar olduğunu ortaya koymaktadır.
Dergimizin ikinci makalesi Secaattin Tural’ın kaleminden… İslamiyet’ten
önceki Türk şiirinin ilk örneklerinden başlayarak Batılılaşma ile başlayan sürece
kadarki dönemde Türk şiirinde görülen mistik ve dinî özelliklerle ilgili bir
değerlendirme ortaya koymaktadır. Uygurlar devrinde Buda, Mani gibi Şark
dinlerinin etkisi altında gelişen Türk şiiri İslâmiyet’ten sonra yatağını yeni dinin
kuralları çerçevesinde değiştirdiğini, nihayet Batılılaşma hareketleri ile de metafizik
ve mistik düşüncenin farklı yönlerde geliştiğini ifade etmektedir.
Şaban Çobanoğlu, İkinci Yeni hareketindeki dilsel sapmalardan bahsetmekte
ve alışılmamış bağdaştırmalar üzerinde durmaktadır. Batı şiirinde de
rastlanan söz konusu söyleyiş şekilleri İlhan Berk ve Ece Ayhan şiirleri üzerinden
örneklendirilmektedir.
Osman Coşkun’un makalesi ise 18. asırda Fransızlar için kaleme alınmış
olan Türkçe öğretim kitabı Grammaire Turke’de yer alan Türk Atasözlerinden
derlenmiş örneklerle Şinasi’nin “Durûb-ı Emsal-i Osmaniyye’sinde”ki atasöz-
lerini karşılaştırıyor. Grammaire Turke’nin Türk edebiyatında bir ilk olarak bilinen
Şinasi’nin “Durub-ı Emsal” adlı eserine kaynaklık teşkil ettiği sonucuna
ulaşıyor.
Cumhur Günkör, “Öğretim Elemanlarının Eğitim Ortamına İlişkin
Algıları”nı inceliyor.
Kıymetli araştırmacı-yazar Alim Kahraman’ın İstanbul Medeniyet Üniversitesinde
hikâye hakkında üniversite öğrencileriyle gerçekleştirdiği söyleşili
konuşmasının düzenlenmiş hâlini de dergimizin sayfaları arasına almayı uygun
bulduk.
S. Seda Altun ve Gizem Ulusçu Türk Dili ve Edebiyatı alanıyla ilgili
kitap değerlendirme yazılarıyla dergimize katkıda bulundular.
Yeni sayılarda buluşmak ümidiyle…

Doç. Dr. Mustafa Balcı