Dergi Detay

Dergi Resmi


Dil ve Edebiyat Araştırmaları (2. Sayı)

Dergi Ücreti : 1 ₺

İÇİNDEKİLER
Contents

Orhan BİLGİN
Gökmenzâde’nin sâret-nümâ Adlı Deprem Risalesi
[Gökmen-Zade’s saret-Nüma Which s About Earthquake]……...…..………1-32
Âdem CEYHAN
Kanunî’nin Bir Gazelinin Yankıları
[Repercussions Of Kanuni’s A Ghazel]…………………………….........33-60
Abdülkerim GÜLHAN
Levhî ve Bagdatlı Rûhî’nin Terkib-bend’ine Naziresi
[Levhi and His Answer-poem to Terkib-bend of Ruhi Baghdadi]....................61-78
Meriç HARMANCI
Keloglan’ın Hilebazlıgı
[The Trickery of Keloglan]…………………………………..…….…..79-94
Gülsah Gaye ÖZTÜRK-FİDAN
Konya Mevlana Müzesi 2095 Numarada Kayıtlı Mevlevilikle lgili
Bir Mecmuadan Hareketle Bâkî’nin Yayımlanmamıs Bir Siiri
[Baki's Unedited One Poem By Virtue Of The Mevlevian Poem
Collection Registered Konya Mevlana Museum Number 2095]……..…..…95-108
M. Nejat SEFERCOGLU
Divan Siirinde Meyve Redifli Gazeller
[The Ghazels Rhymed with Fruit Names in Divan Poetry]…………...…..109-140
Musa TOZLU
Hikemî Siir Gelenegine Mensup Bir Sair: Ebubekir Sâmî Pasa ve Divanı
[A Poet Who is A Member of Hikemi Poetry Tradition:
Ebubekir Sami Pasha]…………………………………...………….141-158
Ozan YILMAZ
Cinas Usulüne Dayalı Farsça-Türkçe Bir Lügat Ravzatü’l-Cinâs
[A Persıan-Turkısh Dıctıonary Based On Pun Style Ravzatü’l-Cinâs]……..159-182