Faaliyet Detay

HATIRLA HAYAL ET DENEME HİKÂYE VE ŞİİR YARIŞMASI-AYRINTILAR

Türk Dil Ve Edebiyat Derneği “Hatırla Hayal Et Deneme Hikaye ve Şiir Yarışması” düzenliyor. 

 

 

 

“HATIRLA VE HAYAL ET”

Bir Şuura Uyanmak

1071-2071 Şuurunda Bir Milletin Tarihine Sahip Çıkmak

 ve 

Geleceği İnşa Etmek

 

[Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde 

Millî Eğitim Bakanlığı, (Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu -Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu-), Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği, Okçular Vakfı 

İş Birliği ile Düzenlenen 

“HATIRLA VE HAYAL ET”

Konulu Liseliler Arası Deneme, Hikâye ve Şiir Yazma Yarışması Şartnamesi]

 

A. AMAÇ ve KAPSAM

Genç nesillerin Anadolu’da farklı din, dil, etnik aidiyet ve yaşama tercihleriyle birlikte yaşamanın getirdiği imkân ve gücü yeniden idrâk ederek ortak yaşama alanlarının kültürel kazanımlarıyla geçmiş ortak tecrübelerini hatırlayarak geleceğin Türkiye’sini hayal etmelerini sağlamak amacıyla zikredilen kurumların çabalarıyla hâlen resmî ve özel tüm ortaöğretim [lise ve dengi okullar] okul ve kurumlarında okuyan öğrencilere yönelik “Hatırla ve Hayal Et” konulu deneme, hikâye ve şiir yazma yarışması düzenlenmiştir. Konu ekte sunulan “Bir Şuura Uyanmak” bilgi notunda anlatıldığı şekilde detaylandırılacaktır.

B. YARIŞMANIN KONUSU 

Ana Tema: “Hatırla ve Hayal Et (1071’den 2071’e Medeniyet ve Tarihte Yolculuk)” olarak belirlenmiştir.

  1. Anadolu, dünya medeniyet tarihinin ana geçiş noktalarından biridir.
  2. Anadolu medeniyetleri gerçeği Göbeklitepe’den tarihlenerek birçok önemli uygarlığın merkezi olmuştur. Anadolu başta Hititler, Frigler, Urartular, Asurlular olmak üzere Truva, Grek, Roma ve Bizans’a ev sahipliği yapmış; Sasani-Pers medeniyetini barındırmıştır. Müslüman fetihlerinden hemen sonra Emevi-Abbasiler güneyden Anadolu topraklarına girmiş, Kıbrıs üzerinden İstanbul önlerine kadar gelmişler. Büyük Selçuklu ve Anadolu Selçukluları’nın ardından Anadolu’ya Osmanlılar yerleşmiş Çanakkale üzerinden kuzeye giderek İstanbul’u Trakya’dan kuşatmış coğrafyanın dini ve etnik tüm topluluklarıyla yürürlüğe koydukları birlikte yaşama hukukuyla bir arada yaşamış ve tarihin kaydettiği en büyük devam medeniyetini kurmuşlar.
  3. Bu coğrafyanın Rumları, Ermenileri, Arapları, Çerkezleri, Türk Boyları, Kürtleri, Yahudileri, Hıristiyanları, Müslümanları ve bu inançlardan neşet etmiş mezhep mensuplarının her biri kendisi kalarak birlikte yaşamıştır.
  4. Malazgirt’le başlayan birlikte yaşama fikri, İstanbul’un fethinden sonra Balkanlar’da yeni tecrübelerle beslenerek dört asır başarıyla sürdürülmüştür.
  5. Bu çerçevede öğrencilere birlikte yaşama fikri anlatılacak, farklı inanç ve düşüncelere saygı duyma ilkelerini içselleştirmelerini sağlayacak alt yapıyı oluşturulacak ve bu bilgilenme ameliyesinden sonra geçmişi hatırlayarak bir gelecek tasavvuru yazmaları istenecek.
  6. Okullarda Malazgirt Zaferi ile bugün ve gelecek arasında bağ kuran, fikirler üreten gençlerle sınıflar arası münazaralar tertip ederek gençlerde tarih bilinci oluşmasına katkı sağlamak,

C. KATILIM

1. Konusu “Hatırla ve Hayal Et” olarak belirlenen deneme, hikâye ve şiir yazma yarışmasına; 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında Türkiye’deki resmî ve özel tüm ortaöğretim okul ve kurumlarında okumakta olan öğrenciler katılacaktır.

2. Her öğrenci yarışmaya sadece bir kategoride (deneme, hikâye ve şiir) tek bir eserle katılacaktır.

3. Sınıflar her kategoriden en fazla üç eserle yarışmaya katılabilecektir.

4. Her okul, sınıflardan gelen eserler arasında her bir alandan en fazla beş eseri ilçe komisyonlarına gönderecektir.

5. İlçe komisyonları gelen eserler arasından her alandan en çok on eseri il komisyonlarına gönderecek ve il komisyonları: 

a) Büyük şehir statüsünde olanlar her alandan en çok yirmi beş, 

b) Diğer iller her alandan en çok on eseri Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği’ne gönderecektir.

6. Resmi başvuru formu www.tded.org.tr internet sitesinden indirilecektir.

7. Öğrenciler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Rehberlik ve Psikolojik Danışman öğretmenleri ile sınıf rehber öğretmenleri tarafından 26 Ağustos 1071 tarihinde Muş’ta bulunan Malazgirt ovasında meydana gelen savaşın Selçuklu sultanı Alparslan’ın zaferi ile sonuçlanmasının getirileri hakkında bilgilendirilecektir.

D. YARIŞMAYA KATILACAK ESERLERDE ARANACAK ŞARTLAR

1. Deneme, hikâye ve şiirler; A4 kâğıdına 1,5 satır aralığı ve 12 puntoyla Times New Roman yazı karakteriyle yazılacaktır.

2. Her metin en çok iki bin kelime olacaktır. [Şiirler 1000 kelimeyi geçmeyecektir.]

3. Eserlerin yazımında TDK Yazım Kılavuzu esas alınacaktır.

4. Şiirler serbest ölçü ile yazılacaktır.

5. Eserler özgün nitelikte olacaktır. Yayımlanmış, herhangi bir yarışmaya katılmamış ya da başka herhangi bir yarışmaya katılmış, ödül kazanmış/kazanamamış, dereceye girmiş/girememiş eserler bu yarışmaya katılamaz. Tespiti hâlinde yarışmacı tüm haklarından ferâgat etmiş kabul edilecektir.

6. Yarışmacılar belirlenen ödüller dışında herhangi bir hak talep etmeyecektir.

7. Yarışma şartnamesine uygun olmayan veya zamanında teslim edilmeyen eserler, değerlendirmeye alınmayacak ve iade edilmeyecektir.

E. YARIŞMA DEĞERLENDİRME KURULLARI VE SÜRECİ

1. Okul: Öğrenciler tarafından yazılan eserleri teslim almak, tasnif etmek ve değerlendirmek üzere her okulda Türk Dili ve Edebiyatı ile Tarih öğretmenlerinin yer aldığı üç kişiden oluşan “Eser Değerlendirme Komisyonu” kurulacaktır. Komisyon her kategoride (deneme, hikâye ve şiir) başvuruda bulunan eserler arasından en çok on tanesini belirleyecek ve ilçe millî eğitim komisyonuna gönderecektir.

2. İlçe: Komisyon ilçelerindeki okullardan gelen metinleri değerlendirerek, her kategoride seçilen eserlerden en çok on tanesini, başvuru formunu doldurarak şartnamede belirtilen kurallar çerçevesinde CD ortamında değerlendirme raporu ile il millî eğitim müdürlüklerine gönderecektir.

3. İl: İlçe millî eğitim müdürlüklerindeki eğitim ve kültür komisyonlarından gelen eserleri değerlendirmek üzere teslim alacak, yapılan değerlendirme sonucunda her kategoriden seçilen en çok on eseri puanlayarak bir değerlendirme raporu hazırlayacak ve her kategoriden seçtikleri on eseri [Büyükşehir statüsündeki iller en çok 25 (yirmi beş) eseri] CD ortamında, eksiksiz bir şekilde şartnamede belirtilen kurallar çerçevesinde il adına Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) genel merkezine gönderecektir.

4. TDED genel merkezine ulaşan metinlerin her birine yazar isimleri kapatılarak birer numara verilecek, orijinal metin, verilen numara zarfa basılarak kapatılacak ve arşivlenecektir. Metnin isimsiz ve numaralı hâli çoğaltılarak seçici kurula verilecektir.

5. Değerlendirme kurullarında görev alan kişilerle TDED genel merkez ile şube yöneticilerinin birinci dereceden akrabalarının öğrenci yakınları bu yarışmaya katılamazlar. Yarışmaya katıldıkları ve dereceye girdikleri sonradan tespit edilenlerin dereceleri iptal edilerek, ödülleri geri alınır. Puanlamada onu takip eden ilk kişi bu ödül ve dereceyi alır.

6. Yarışmaya gönderilen bütün eserlerin telif haklarının Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği’ne ait olduğu peşinen kabul edilmiş sayılır. Dernek uygun gördüğü eserleri yayımlama hakkını saklı tutar. Eserin kısmen ve/veya tamamen yayımlanması hâlinde yarışmacılara ayrıca bir ödemede bulunulmaz.

7. Türkiye genelinde dereceye giren ilk yüz eser ve dereceye girmese dahi yayımlanmaya değer görülen diğer çalışmalar ortak kitap olarak basılacak ve yarışmaya eser gönderen her okula üç adedi geçmemek üzere gönderilecektir.

8. Yarışma şartnamesine uygun olmayan veya zamanında teslim edilmeyen eserler değerlendirmeye alınmayacak ve iade edilmeyecektir.

9. Bu proje, Millî Eğitim Bakanlığı adına Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ile Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği yönetiminde yürütülecektir.

TDED Seçici Kurulları 

Seçici Genel Kurul I 

Üniversitelerin Türk Edebiyatı ve Sosyal Bilim Bölümlerinde doktora yapan araştırma görevlileri, İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğünün görevlendireceği Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenleri ile Türkiye Dil ve Edebiyat Derneğini temsilen iki kişiden oluşacaktır. Bu kurul, il millî eğitim müdürlükleri komisyonlarından gelen metinleri değerlendirerek bir üst komisyona iletilecektir. Her metin en az üç komisyon üyesi tarafından değerlendirilir. 100 (yüz) tam puan üzerinden ortalaması 75 (yetmiş beş) ve üzeri olan eserler, bir üst komisyona gönderilir.

Seçici Genel Kurul II

TDED tarafından belirlenen üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilimler Bölümlerindeki öğretim üyeleri ile Millî Eğitim Bakanlığı adına Ortaöğretim Genel Müdürlüğünden bir Daire Başkanı, TDED Genel Merkez adına bir temsilci ile Dil ve Edebiyat Dergisi adına katılan temsilcilerden oluşan seçici kurul; alt komisyondan gelen ve 100 (yüz) tam puan üzerinden ortalaması 75 (yetmiş beş) ve üstü olan eserleri değerlendirir. Her kategoride ilk altı dereceyi paylaşan ve mansiyona değer görülen üç eser, en yüksek puandan başlanarak belirlenir. G. Ödüller Yarışmada dereceye giren her kategorideki eserlerin aşağıda belirtilen ödülleri Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) genel merkezi tarafından karşılanacaktır. Her Kategoride dereceye giren eserler için belirlenen ödüller (Deneme, Hikâye, Şiir alanlarında her biri için):

• Birincilik: Cumhurbaşkanlığının uygun gördüğü bir yurt dışı gezisine sayın Cumhurbaşkanı ile gitmek [Pasaport masrafları ve bireysel masraflarını kendisi karşılayacak]. 15.000_ ₺ (on beş beş bin) nakit. TDK kitapları ve TDED kitapları ile Dil ve Edebiyat dergisine bir yıllık abonelik.

• İkincilik: 10.000_ ₺ (on bin) nakit. TDK kitapları ve TDED kitapları ile Dil ve Edebiyat dergisine bir yıllık abonelik.

• Üçüncülük: 5.000_ ₺ (beş bin) nakit. TDK kitapları ve TDED kitapları ile Dil ve Edebiyat dergisine bir yıllık abonelik.

Ayrıca ilk üç sırayı paylaşan öğrencilere:

• Üniversite tahsilleri süresince TDED’in Dil ve Edebiyat Dergisi’nde yazı yazmak kaydıyla yönetim kurulunca her yıl için belirlenen miktarda burs. [Yazı gönderilmediği veya yayınlanmaya değer görülen nitelikte olmadığı takdirde her hangi bir ödemede bulunulmaz.]

• TDK Türkçe Sözlük ve Yazım Kılavuzu, Ekrem Erdem tarafından kaleme alınan “Bizimki Türkçe Sevdası” ve daha önce yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilerimizin “Denemeler, Hikâyeler ve Şiir” kitapları ile aylık yayımlanan Dil ve Edebiyat Dergisi’ne 1(Bir) yıllık abonelik.

• MEB, TDK ve TDED imzalı;

-Birinci öğrenciye, okuluna ve öğretmenine “Altın Renkli” “Katılım Belgesi”. -İkinci öğrenciye, okuluna ve öğretmenine “Gümüş Renkli”, “Katılım Belgesi”. -Üçüncü öğrenciye, okuluna ve öğretmenine “Bronz Renkli”, “Katılım Belgesi”.

• İlk üç dereceye giren öğrencilerin danışman öğretmenlerine Türk Dil Kurumu Sözlüğü ve Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu ile aylık yayımlanan Dil ve Edebiyat Dergisi’ne 1 yıllık abonelik.

• Her Kategoride Mansiyon Ödülü Kazanan Öğrencilere (Her kategoride üç mansiyon verilecektir):

1,000_ ₺ (bin) nakit ile Türk Dil Kurumu Sözlüğü ve Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu ile aylık yayımlanan Dil ve Edebiyat Dergisi’ne 1 (Bir) yıllık abonelik.

F. YARIŞMA TAKVİMİ

 Yarışma takvimi aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından duyuruların yapılması.

 

28 Ocak 2019

 

Okullarda “Hatırla ve Hayal Et” konusunun anlatımı ve metinlerin yazılması.

 

25 Şubat-22 Mart 2019

 

Okullarda seçilen eserlerin ilçe millî eğitim müdürlüklerine teslimi.

22- 26 Mart 2019

 

İlçe millî eğitim müdürlüklerince seçilen eserlerin il millî eğitim müdürlüklerine teslimi.

 

8 Nisan 2019

 

İl millî eğitim müdürlüklerince seçilen eserlerin şartnamede yer alan iletişim adresindeki TDED Genel Merkezine gönderilmesi. (Eserlerin süresinde teslim edilememesinden ve yaşanacak gecikmelerden il millî eğitim müdürlükleri sorumludur.)

 

6 Mayıs 2019

 

TDED Genel Merkezi tarafından ilk üç dereceye giren ve mansiyona tabi eserlerin ilân edilmesi. (Ödül töreni öncesi dereceye giren öğrenciler, TDED Genel Merkezi web sayfasında duyurulacak, ayrıca okulları ile bağlı oldukları il millî eğitim müdürlüklerine gerekli bilgilendirmeler; Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ile TDED tarafından yapılacaktır.)

17 Haziran 2019

 

Ödül Töreni [Malazgirt 2019 Kutlamaları/ Cumhurbaşkanlığı Külliyesi-Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi-ANKARA]

 

AĞUSTOS 2019 (26 Ağustos’a yakın bir tarih olabilir.)

 

  

 

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ: 1- Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Genel Merkezi Katılım Adresi: Nişanca Mah. Feshane Cd. Nu.3 Eyüp/İstanbul. İletişim: Gamze BAYRAM Tel: 0 212 581 61 72 Faks: 0212 581 12 54

e-mail: [email protected] web: www.tded.org.tr

 Yazışma İçin: Feshane Cd. Nu.3 Eyüp/İstanbul (Eyüp Merkez Karakolu Karşısı) 

2- Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Atatürk Bulvarı Nu. 98 Millî Eğitim Bakanlığı Merkez Bina Kat 5 B Blok Kızılay/Çankaya/ANKARA Tel: 0 312 413 15 04 

 

 

 

Galeri