Faaliyet Detay

TÜRKİYE’NİN GENÇLERİ TÜRKİYE’NİN DARBELERİNİ ve DİRENEN MİLLET İRADESİNİ YAZIYOR

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Millî Eğitim Bakanlığı, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği, Türk Dil Kurumu ile bazı özel kamu kurumlarının destekleriyle “Türkiye’nin Darbeler Tarihi ve 15 Temmuz Millî İrade Zaferi” konulu para ve Cumhurbaşkanı ile seyahat ödüllü liseler arası deneme, hikâye ve şiir yazma yarışması başladı.

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI HİMAYELERİNDE İLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI, TÜRKİYE DİL ve EDEBİYAT DERNEĞİ, TÜRK DİL KURUMU İŞBİRLİĞİ İLE DÜZENLENEN TÜRKİYE’NİN DARBELER TARİHİ ve 15 TEMMUZ MİLLÎ İRADE ZAFERİ KONULU LİSELER ARASI DENEME, HİKÂYE ve ŞİİR YAZMA YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 

 

AMAÇ ve KAPSAM 

 

Ülkemizde yaşanan darbelere dikkat çekmek ve 15 Temmuz’da yaşanan darbe girişiminin yaşattığı travmanın genç nesiller üzerindeki etkisini anlamak için Millî Eğitim Bakanlığı, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği ile Türk Dil Kurumu işbirliği ile hâlen resmî ve özel tüm ortaöğretim [lise ve dengi okullar] okul ve kurumlarında okuyan öğrencilere yönelik “Türkiye’nin Darbeler Tarihi ve 15 Temmuz Millî İrade Zaferi” konulu deneme, hikâye ve şiir yazma yarışması düzenlenmiştir. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılına ramak kala, kaynağını milletten almayan, millet ve devlete karşı girişilen hiçbir hareketin meşru olmadığına dikkat çekmek ve gençleri millet iradesine, devlete, demokrasi ve özgür yaşama yönelik girişimlerin meşru olmadığı/olamayacağı hususunda bilinçlendirmek, ana amaç olarak belirlenmiştir.

 

B. YARIŞMANIN KONUSU 

Ana Tema: “Türkiye’nin Darbeler Tarihi ve 15 Temmuz Millî İrade Zaferi” olarak belirlenmiştir. 

1. Öğrencileri tarihimizde yaşanan darbeler ve sonuçları konusunda bilgilendirmek ve konuya olan duyarlılıklarını artırmak, 

2. Demokrasi bilincini geliştirmek,

3. Öğrencilere birlikte yaşama fikrini anlatarak, farklı inanç ve düşüncelere saygı duyma ilkelerini içselleştirmelerini sağlayacak alt yapıyı oluşturmak, 

4. Demokrasilere özgü seçim, parlamento, yasama, insan haklarına ve farklı yaşam biçimlerine saygı kurallarının gerekliliği konusunda öğrencileri bilgilendirmek, 

5. Çoğulcu toplumların demokrasi deneyimlerini aktarmak, 

6. Mesianik [mesihçi anlayış-kurtarıcı beklentisi] ve kişilere endekslenmiş din öğretisinin “din istismarı” olduğuna ve 15 Temmuz vakasının bir daha yaşanmaması için din öğretiminin doğru dini kaynak ve kurumlardan alınması gereğine dikkat çekmek, 

7. Okullarda 15 Temmuz’u konu alan sınıflar arası münazaralar tertip etmek ve yapılan darbelerin ülkede sebep olduğu olumsuzlukları öğrencilere anlatmak, 

8. Darbelerin demokrasi içinde yaşama, özel hayat ve ekonomik hayata verdiği zararları örnekleriyle anlatmak; ihtiyaç hâlinde komşu ülkelerde yapılan darbelerden de örnekler vererek, darbeye maruz kalan ülkelerdeki hayatın her alanındaki geri kalmışlıkları öğrencilere anlatmak, 

9. Millet iradesine dayanmayan yönetimlerin, yönettikleri toplumları mutlu edemedikleri ve ülkelerinde istikrar sağlayamadıklarını etraflıca anlatmak. 

 

C. KATILIM 

1. Konusu “Türkiye’nin Darbeler Tarihi ve 15 Temmuz Millî İrade Zaferi” olarak belirlenen deneme, hikâye ve şiir yazma yarışmasına; 2016-2017 eğitim ve öğretim yılında Türkiye’deki resmî ve özel tüm ortaöğretim okul ve kurumlarında okumakta olan öğrenciler katılacaktır.

2. Her öğrenci yarışmaya sadece bir kategoride (deneme, hikâye ve şiir) tek bir eserle katılacaktır. 

3. Sınıflar her kategoriden en fazla üç eserle yarışmaya katılabilecektir. 

4. Her okul, sınıflardan gelen eserler arasında her bir alandan en fazla beş eseri ilçe komisyonlarına gönderecektir.

5. İlçe komisyonları gelen eserler arasından her alandan en çok on eseri il komisyonlarına gönderecek ve il komisyonları: a) Büyük şehir statüsünde olanlar her alandan en çok yirmi beş, b) Diğer iller her alandan en çok on eseri Türkiye Dil ve Edebiyat Derneğine gönderecektir.

6. Resmi başvuru formu www.tded.org.tr internet sitesinden indirilecektir. 

7. Öğrenciler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Rehberlik ve Psikolojik Danışman öğretmenleri ile sınıf rehber öğretmenleri tarafından Genç Osman’ın katliyle başlayan ve Abdülaziz’e yapılan ilk askeri kalkışma ile 1960, 1971, 1980, 28 Şubat, 27 Nisan, 19-25 Aralık ve 15 Temmuz’u konu alan “DARBELER TARİHİ” hususunda bilgilendirilecektir. 

 

D. YARIŞMAYA KATILACAK ESERLERDE ARANACAK ŞARTLAR 

1. Deneme, hikâye ve şiirler; A4 kâğıdına 1,5 satır aralığı ve 12 puntoyla Times New Roman yazı karakteriyle yazılacaktır. 

2. Her metin en çok iki bin kelime olacaktır. [Şiirler 1000 kelimeyi geçmeyecektir.

3. Eserlerin yazımında TDK Yazım Kılvuzu esas alınacaktır. 

4. Şiirler serbest ölçü ile yazılacaktır.

5. Eserler özgün nitelikte olacaktır. Yayımlanmış, herhangi bir yarışmaya katılmamış ya da başka herhangi bir yarışmaya katılmış, ödül kazanmış/kazanamamış, dereceye girmiş/girememiş eserler bu yarışmaya katılamaz. Tespiti hâlinde yarışmacı tüm haklarından feragât etmiş kabul edilecektir. 

6. Yarışmacılar belirlenen ödüller dışında herhangi bir hak talep etmeyecektir. 

7. Yarışma şartnamesine uygun olmayan veya zamanında teslim edilmeyen eserler, değerlendirmeye alınmayacak ve iade edilmeyecektir. 

 

E. YARIŞMA DEĞERLENDİRME KURULLARI VE SÜRECİ 

1. Okul: Öğrenciler tarafından yazılan eserleri teslim almak, tasnif etmek ve değerlendirmek üzere her okulda Türk Dili ve Edebiyatı ile Tarih öğretmenlerinin yer aldığı üç kişiden oluşan “Eser Değerlendirme Komisyonu” kurulacaktır. Komisyon her kategoride (deneme, hikâye ve şiir) başvuruda bulunan eserler arasından en çok on tanesini belirleyecek ve ilçe millî eğitim komisyonuna gönderecektir. 

 

2. İlçe: Komisyon ilçelerindeki okullardan gelen metinleri değerlendirerek, her kategoride seçilen eserlerden en çok on tanesini, başvuru formunu doldurarak şartnamede belirtilen kurallar çerçevesinde CD ortamında değerlendirme raporu ile il millî eğitim müdürlüklerine gönderecektir.

3. İl: İlçe millî eğitim müdürlüklerindeki eğitim ve kültür komisyonlarından gelen eserleri değerlendirmek üzere teslim alacak, yapılan değerlendirme sonucunda her kategoriden seçilen en çok on eseri puanlayarak bir değerlendirme raporu hazırlayacak ve her kategoriden seçtikleri on eseri [Büyükşehir statüsündeki iller en çok 25 (yirmi beş) eseri] CD ortamında, eksiksiz bir şekilde şartnamede belirtilen kurallar çerçevesinde il adına Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) genel merkezine gönderecektir. 

4. TDED genel merkezine ulaşan metinlerin her birine yazar isimleri kapatılarak birer numara verilecek, orijinal metin, verilen numara zarfa basılarak kapatılacak ve arşivlenecektir. Metnin isimsiz ve numaralı hâli çoğaltılarak seçici kurula verilecektir. 

5. Değerlendirme kurullarında görev alan kişilerle TDED genel merkez ile şube yöneticilerinin birinci dereceden akrabalarının öğrenci yakınları bu yarışmaya katılamazlar. Yarışmaya katıldıkları ve dereceye girdikleri sonradan tespit edilenlerin dereceleri iptal edilerek, ödülleri geri alınır. Puanlamada onu takip eden ilk kişi bu ödül ve dereceyi alır. 

6. Yarışmaya gönderilen bütün eserlerin telif haklarının Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği’ne ait olduğu peşinen kabul edilmiş sayılır. Dernek uygun gördüğü eserleri yayımlama hakkını saklı tutar. Eserin kısmen ve/veya tamamen yayımlanması hâlinde yarışmacılara ayrıca bir ödemede bulunulmaz. 

7. Türkiye genelinde dereceye giren ilk yüz eser ve dereceye girmese dahi yayımlanmaya değer görülen diğer çalışmalar ortak kitap olarak basılacak ve yarışmaya eser gönderen her okula üç adedi geçmemek üzere gönderilecektir. 

8. Yarışma şartnamesine uygun olmayan veya zamanında teslim edilmeyen eserler değerlendirmeye alınmayacak ve iade edilmeyecektir. 

9. Bu proje, Millî Eğitim Bakanlığı adına Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ile Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği yönetiminde yürütülecektir.

 

TDED Seçici Kurulları Seçici Genel Kurul I 

Üniversitelerin Türk Edebiyatı ve Sosyal Bilim Bölümlerinde doktora yapan araştırma görevlileri, İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğünün görevlendireceği Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenleri ile Türkiye Dil ve Edebiyat Derneğini temsilen iki kişiden oluşacaktır. Bu kurul, il millî eğitim müdürlükleri komisyonlarından gelen metinleri değerlendirerek bir üst komisyona iletilecektir. Her metin en az üç komisyon üyesi tarafından değerlendirilir. 100 (yüz) tam puan üzerinden ortalaması 75 (yetmiş beş) ve üzeri olan eserler, bir üst komisyona gönderilir.

 

Seçici Genel Kurul II 

TDED tarafından belirlenen üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilimler Bölümlerindeki öğretim üyeleri ile Millî Eğitim Bakanlığı adına Ortaöğretim Genel Müdürlüğünden bir Daire Başkanı, TDED Genel Merkez adına bir temsilci ile Dil ve Edebiyat Dergisi adına katılan temsilcilerden oluşan seçici kurul; alt komisyondan gelen ve 100 (yüz) tam puan üzerinden ortalaması 75 (yetmiş beş) ve üstü olan eserleri değerlendirir. Her kategoride ilk altı dereceyi paylaşan ve mansiyona değer görülen üç eser, en yüksek puandan başlanarak belirlenir. G. Ödüller Yarışmada dereceye giren her kategorideki eserlerin aşağıda belirtilen ödülleri Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) genel merkezi tarafından karşılanacaktır. Her Kategoride dereceye giren eserler için belirlenen ödüller Deneme, Hikâye, Şiir alanlarında her biri için

Birincilik: Cumhurbaşkanlığının uygun gördüğü bir yurt dışı gezisine sayın Cumhurbaşkanı ile gitmek [Pasaport masrafları ve bireysel masraflarını kendisi karşılayacak]. 15(on beş beş bin) nakit. TDK kitapları ve TDED kitapları ile Dil ve Edebiyat dergisine bir yıllık abonelik. 

İkincilik: 1(on bin) nakit. TDK kitapları ve TDED kitapları ile Dil ve Edebiyat dergisine bir yıllık abonelik. 

Üçüncülük: 5₺ (beş bin) nakit. TDK kitapları ve TDED kitapları ile Dil ve Edebiyat dergisine bir yıllık abonelik. 

 

Ayrıca ilk üç sırayı paylaşan öğrencilere: 

• Üniversite tahsilleri süresince TDED’in Dil ve Edebiyat Dergisi’nde yazı yazmak kaydıyla yönetim kurulunca her yıl için belirlenen miktarda burs. [Yazı gönderilmediği veya yayınlanmaya değer görülen nitelikte olmadığı takdirde her hangi bir ödemede bulunulmaz.

• TDK Türkçe Sözlük ve Yazım Kılavuzu, Ekrem Erdem tarafından kaleme alınan “Bizimki Türkçe Sevdası” ve daha önce yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilerimizin “Denemeler, Hikâyeler ve Şiir” kitapları ile aylık yayımlanan Dil ve Edebiyat Dergisi’ne 1(Bir) yıllık abonelik. 

• MEB, TDK ve TDED imzalı; 

 

-Birinci öğrenciye, okuluna ve öğretmenine “Altın Renkli” “Katılım Belgesi”. -İkinci öğrenciye, okuluna ve öğretmenine “Gümüş Renkli”, “Katılım Belgesi”. -Üçüncü öğrenciye, okuluna ve öğretmenine “Bronz Renkli”, “Katılım Belgesi”. 

• İlk üç dereceye giren öğrencilerin danışman öğretmenlerine Türk Dil Kurumu Sözlüğü ve Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu ile aylık yayımlanan Dil ve Edebiyat Dergisi’ne 1 yıllık abonelik. 

• Her Kategoride Mansiyon Ödülü Kazanan Öğrencilere (Her kategoride üç mansiyon verilecektir): 

 

1,_ ₺ (bin) nakit ile Türk Dil Kurumu Sözlüğü ve Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu ile aylık yayımlanan Dil ve Edebiyat Dergisi’ne 1 (Bir) yıllık abonelik.

 

F. YARIŞMA TAKVİMİ 

Yarışma takvimi aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ: 

1- Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Genel Merkezi Katılım Adresi: Nişanca Mah. Feshane Cd. No:3 Eyüp/İstanbul. İletişim: Gamze BAYRAM Tel: 0 212 581 61 72 Faks: 0212 581 12 54 

e-mail: [email protected] web: www.ded.org.tr Yazışma İçin: Feshane Cd. No:3 Eyüp/İstanbul (Eyüp Merkez Karakolu Karşısı) 

2- Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Atatürk Bulvarı No: 98 Millî Eğitim Bakanlığı Merkez Bina Kat 5 B Blok Kızılay/Çankaya/ANKARA Tel: 0 312 413 15 04 

 

Not: Ödül töreni Sayın Cumhurbaşkanı’nın katılımlarıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi-Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecektir.

Galeri